McGregor; ondanks omzetgroei verlies

Modehuis McGregor Fashion Group uit Driebergen-Rijsenburg, heeft over de eerste helft van dit jaar een omzetgroei geboekt van vijf procent, maar rapporteerde een totaal nettoverlies van 181.000 euro. Het verlies per aandeel kwam uit op vijf eurocent, zo maakte het bedrijf afgelopen dinsdag bekend. Over de vooruitzichten voor het komende half jaar is het bedrijf positief. McGregor verwacht over het gehele boekjaar een omzet van bijna E 84 miljoen, wat een groei betekent van zeven procent. Het bedrijf handhaaft de verwachting dat de winst per aandeel voor bijzondere posten stijgt met 15 à 20%.

Over de eerste helft van het boekjaar 2002/03 behaalde McGregor een omzet van E 34,3 miljoen tegen E 32,8 miljoen vorig jaar. Het bedrijf rapporteerde echter een afname van het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill en merkrechten tot E 1,4 miljoen (vorig jaar E 1,6 miljoen). De netto winst vóór afschrijving goodwill en merkrechten nam toe tot E 0,4 miljoen, tegen E 0,2 miljoen vorig jaar.

Dankzij een voorspoedig verloop van de verkoop in het buitenland deed de groothandelsactiviteit van McGregor Menswear het naar omstandigheden goed. De omzetgroei in de eerste helft van het jaar bedroeg vier procent, voor het gehele jaar wordt een autonome groei van circa zes procent verwacht.

Gaastra realiseerde in de eerste helft van het boekjaar een omzet die iets onder de omzet van vorig jaar ligt, als gevolg van een andere leveringsplanning ten opzichte van vorig jaar. McGregor voorziet voor de tweede helft van het boekjaar een “belangrijk hogere omzet” van Gaastra-kleding. Dit komt door de goed gevulde orderportefeuille van de najaarscollectie.

De omzet van dochter Lapagayo (dames- en kinderkleding) was conform verwachtingen.

De omzet van de business unit shirts (de heren-dress-shirt-merken King, Dimaggio, Elmior en Royal Cotton ondergebracht, en het damesblousesmerk La Kerko) daalde in het eerste half jaar met 15% als gevolg van het wegvallen van slecht renderende private-label activiteiten.

www.mcgregor.nl
11-09-02

 

McGregor weerspreekt privébelangen bestuurders

McGregor's directie heeft een toelichting gegeven op de vermeende prive belangen van bestuurders van McGregor Fashion Group bij de modewinkels van McGregor via Mallanganee Properties.
Volgens McGregor bestaan er geen feiten die de suggestie kunnen wekken dat directievoorzitter J. Schothorst en voorzitter van de Raad van Commissarissen V. Muller zich persoonlijk zouden hebben verrijkt aan transacties en/of activiteiten van de McGregor Shops in Nederland via persoonlijke B.V.'s die de directie voerden over Mallanganee Properties.

De directie van McGregor neemt dan ook onomwonden afstand van de in de pers gedane suggesties en werpt deze verre van zich. Zoals staat aangegeven op pagina 73 van het jaarverslag van McGregor Fashion Group over het boekjaar 2001/2002 is Mallanganee een 100% groepsmaatschappij van McGregor Fashion Group, aldus het bedrijf. "De enige activiteit van Mallanganee is het houden van de aandelen van Casual Wear Shops Nederland B.V. (C.W.S.N.), waarin de Nederlandse Mcgregor Shops zijn ondergebracht. De resultaten van C.W.S.N. respectievelijk Mallanganee worden derhalve voor 100% geconsolideerd in het resultaat van McGregor Fashion Group N.V.".
De betreffende prive-vennootschappen van Schothorst en Muller zijn reeds vanaf 1993 ingeschreven in het handelsregister als statutair directeur van Mallanganee, maar hadden voor de beursgang in april 1999 moeten worden uitgeschreven, aldus McGregor. "Dit is klaarblijkelijk aan de aandacht van de directie ontsnapt".

Ten aanzien van de zeggenschap van Schothorst over de McGregor Shops maakt dit volgens het bedrijf geen verschil: "in zijn rol als statutair directeur van de uiteindelijke moedermaatschappij McGregor Fashion Group N.V., heeft Schothorst al volledige directiebevoegdheid over de McGregor Shops, evenals over alle andere groepsmaatschappijen".
Inmiddels is de situatie gerectificeerd doordat vanaf heden Emergo Sportswear B.V. staat ingeschreven als statutair directeur van Mallanganee Properties B.V., aldus McGregor.

De directie van McGregor Fashion Group benadrukt dat de heer Schothorst noch de heer Muller direct of indirect voor het (formeel) voeren van de directie over Mallanganee Properties vanaf 1993 enige vergoeding hebben gekregen.
www.mcgregor.nl
25-4-2002

 

Waardevol overschaduwt winststijging McGregor

Modehuis McGregor heeft een goed jaar achter de rug. Toch worden deze resultaten de laatste weken overschaduwd door een aandelenconstructie, onder de naam Waardevol CV, die McGregor nog altijd hanteert. Volgens algemeen directeur J. Schothorst is er geen vuiltje aan de lucht, maar voor de Autoriteit Financiële Markten (voorheen STE) is er voldoende reden voor een onderzoek.

McGregor zag de nettowinst voor afschrijving van bijzondere posten het afgelopen jaar met 23% stijgen. De winst kwam uit op 4,1 miljoen euro. De omzet steeg met 22% naar 78,1 miljoen euro. De helft kwam uit autonome groei. De rest haalde McGregor uit acquisities, waar zij ook de komende tijd open voor staat.

Bijna alle merken droegen bij aan het betere resultaat. Alleen Lapagayo blijft een moeilijk geval en wordt nog steeds afgeslankt en zal zich concentreren op damesmode voor de Nederlandse markt. De overgenomen merken Elmior, Royal Cotton en La Kerko werden succesvol opgenomen binnen de organisatie. Suit Supply, waarin McGregor een belang van een derde heeft, droeg voor het eerst bij aan het resultaat.

Voor dit jaar voorziet McGregor een belangrijke groei van het resultaat en een duidelijke omzetgroei, onder meer door de introductie van een geurlijn. "De eerder uitgesproken doelstelling van een gemiddelde groei van de winst per aandeel eenvijfde voor de drie jaren vanaf 2002/2003 blijft onverminderd gehandhaafd", aldus Schothorst.

Ondanks de goede resultaten kwam McGregor de afgelopen week uitgebreid negatief in beeld onder grote media belangstelling. Onlangs werd bekend dat kort na de beursgang van McGregor twee directeuren (onder wie Schothorst) en een commissaris zich hebben verenigd in Waardevol CV en - via de Rabobank - een pakket niet-verkochte aandelen liet terugleveren. Schothorst gaf toe dat dit was gebeurd om een eventuele scherpe koersdaling te vermijden.

Volgens Schothorst is er juridisch niets mis met deze constructie en hoefde hiervan formeel geen melding te worden gemaakt bij de AFM. Maar er zijn twijfels gerezen over deze handelwijze, vooral omdat McGregor de constructie nimmer openbaar maakte en volgens ingewijden op deze manier handel met voorkennis mogelijk zou zijn.
Schothorst ziet nog steeds geen enkel probleem, en voelt zich niet schuldig, maar gaf desondanks toe de Waardevol-constructie te heroverwegen. "Vanwege de publieke opinie." Hij wil ook niet van een onderzoek van de AFM spreken (waarvan de uitkomsten binnen enkele weken worden verwacht), maar geeft wel toe dat er dossiers zijn ingeleverd.
www.mcgregor.nl
8-4-2002

 

McGregor Fashion Group stelt prognose lopend boekjaar naar boven bij en voorziet verdere versnelling winstgroei vanaf 2002/2003

11 september 2001
· Omzetgroei 58% tot € 32,8 miljoen
· Winst vóór afschrijving goodwill en merkrechten € 0,2 miljoen (H1 2000/2001: € 0,2 miljoen)
· Winst per aandeel (vóór stelstelwijziging) € 0,05 (H1 2000/2001 € 0,06)
· Opwaartse bijstelling omzet- en winstverwachting voor gehele boekjaar tot (vóór stelselwijziging) € 1,03 per aandeel
· Versnelde winstgroei verwacht m.i.v. het boekjaar 2002/2003

McGregor Fashion Group NV heeft de winstprognose voor het lopende boekjaar 2001/2002 naar boven bijgesteld. Dit op basis van een gunstig verlopen eerste halfjaar en een verwachte sterke autonome groei van de orderportefeuilles in de tweede helft van het boekjaar. De directie voorziet daarnaast een versnelde groei van het resultaat in de komende jaren op basis van de bovenverwachting gunstige ontwikkeling van de Europese expansie van McGregor Menswear. De oorspronkelijke doelstelling – een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 15% per jaar de komende 5 jaar – wordt daarmee eveneens naar boven bijgesteld tot tenminste gemiddeld 20% per jaar voor de komende drie jaren m.i.v. het boekjaar 2002/2003.

Over de per 31 juli afgesloten eerste helft van het boekjaar 2001/02 behaalde McGregor Fashion Group een omzet van € 32,8 miljoen, 58% meer dan in de eerste helft van vorig jaar (€ 20,8 miljoen). Het bedrijfsresultaat (bruto omzetresultaat minus bedrijfskosten) vóór afschrijving goodwill en merkrechten nam met 63% toe tot € 1,6 miljoen, tegen € 1,0 miljoen vorig jaar.

De gerapporteerde netto winst vóór afschrijving goodwill en merkrechten bleef onveranderd op € 0,2 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op € 0,05 tegen € 0,06 in het vorige eerste halfjaar. Na verwerking afschrijving goodwill en merkrechten bedraagt het resultaat per aandeel € 0,09 negatief. Het resultaat over de eerste helft van het boekjaar is volledig in lijn met de verwachtingen. Traditioneel ligt het zwaartepunt van het resultaat van McGregor Fashion Group in de tweede helft van het boekjaar. Voor het gehele boekjaar wordt thans een omzet van bijna € 80 miljoen verwacht, een groei van circa 25% ten opzichte van het vorige boekjaar. De winst per aandeel, vóór afschrijving goodwill en merkrechten, zal naar verwachting met 13% toenemen tot € 1,03. Dit is een bovenwaartse bijstelling van de eerder uitgesproken verwachting dat sprake zou zijn van een voortgaande groei van omzet en resultaat.

In oktober 2000 is bij Rabobank een converteerbare obligatielening geplaatst van € 3 miljoen. De rente bedraagt drie maands euribor, plus 2,75%. De looptijd van de lening is tenminste 3 jaar. Dit betekent dat in oktober 2003 de lening kan worden geconverteerd in gewone aandelen tegen een conversieprijs van € 9,05. Daarmee kan de lening leiden tot de uitgifte van maximaal 331.492 aandelen. Rekening houdend met de eventuele uitoefening van dit conversierecht bedraagt de winst per aandeel fully diluted (afgerond eveneens) € 0,05. De directie is echter voornemens de lening aan het einde van looptijd integraal af te lossen, waardoor van uitoefening van het conversierecht geen sprake zal zijn.

De autonome omzetgroei in de eerste helft van het boekjaar kwam per saldo uit op 3,5%. Zeer solide autonome groeipercentages bij de McGregor merkactiviteiten van bijna 13% werden grotendeels genivelleerd door de afgenomen omzet bij Lapagayo. De gerealiseerde omzetgroei in het eerste half jaar van 58% (€ 12,0 miljoen) tot € 32,8 miljoen is derhalve voornamelijk toe te schrijven aan de acquisities per 1 augustus van het voorgaande boekjaar van Gaastra en Elmi.

Het bruto omzetresultaat nam toe met 41% tot € 15,2 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de netto omzet nam het bruto omzetresultaat af van 51,9% in de eerste helft van vorig jaar tot 46,4% dit half jaar. Dit verschil is toe te schrijven aan het effect van de acquisities vorig boekjaar die vooralsnog een minder hoge bruto marge genereren.

De bedrijfskosten (vóór afschrijving goodwill en merkrechten) als percentage van de netto omzet namen af tot 41,7% tegen 47,3% in de eerste helft van vorig jaar. De financieringslasten bedroegen € 1,3 miljoen, tegen € 0,7 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar. Per ultimo juli 2001 bedroeg het eigen vermogen € 12,8 miljoen. De solvabiliteit op basis van het garantievermogen (groepsvermogen vermeerderd met het bedrag van de achtergestelde, converteerbare obligatielening) bedroeg aan het eind van het eerste halfjaar 30% (31 januari 2001: 29%. Deze verbetering van de solvabiliteit is voor een belangrijk gedeelte toe te schrijven aan een beter beheer van de debiteuren. De solvabiliteit is gerealiseerd na verwerking resultaat eerste helft boekjaar en de geactiveerde goodwill acquisities.

McGregor
De business unit McGregor omvat de groothandelsactiviteiten op het gebied van McGregor Menswear, McGregor Womenswear, McGregor Junior en ETP (bedrijfs- en imagokleding). De ontwikkeling van McGregor Menswear (het belangrijkste merk van de groep) is buitengewoon beloftevol, met name door de sterke internationale groei. De omzet groeide in het eerste halfjaar met circa 10% . In navolging van de prominente positie in thuismarkten Nederland en België, blijkt het merk nu ook in staat in Frankrijk en Zwitserland een sterke marktpositie te veroveren. Ook andere exportmarkten als Italië, Portugal en U.K. ontwikkelen zich zeer voorspoedig.

Het aantal Shop-in-the-Shops bij diverse warenhuizen in Europa (o.a. Galeries Lafayette en Printemps in Frankrijk) is het eerste half jaar toegenomen van 61 tot 73. Tevens vinden er momenteel vergaande gesprekken plaats met warenhuizen in Engeland, Ierland, Zwitserland en Spanje waardoor het aantal SITS in de komende jaren naar verwachting aanzienlijk zal toenemen. De versnelde Europese opmars van McGregor rechtvaardigt de goede vooruitzichten voor de komende jaren. McGregor Womenswear heeft de sterke groei in de eerste helft van het boekjaar 2001/2002 voortgezet. De omzet groeide met 47% in het eerste halfjaar.

Ronduit spectaculair is de ontwikkeling van de in voorjaar 2001 geïntroduceerde McGregor Junior lijn. De internationalisering van de McGregor Junior lijn zal eerder dan verwacht gaan plaatsvinden. De voorverkopen van de voorjaar/zomer 2002 collectie belopen het viervoudige van de collectie van afgelopen voorjaar. Voor het gehele boekjaar wordt een autonome groei van de McGregor merkactiviteiten voorzien van circa 20%. De introductie van de McGregor geurlijn begin 2001 in Nederland, is succesvol verlopen. Het marketingbeleid van McGregor wordt door de introductie ondersteund door reclame-investeringen door Koninklijke Sanders, de licentienemer van de geurlijn. De introductie op de Belgische markt is voorzien voor september dit jaar. De activiteiten van ETP (bedrijfs- en imagokleding voor de business-to-business markt) ontwikkelden zich stabiel.

McGregor Retail
In de business unit McGregor Retail is de exploitatie ondergebracht van (per 31 juli 2001) 19 McGregor Shops in Nederland en 6 McGregor Shops in België. In de eerste helft van het boekjaar is een nieuwe shop geopend in Arnhem. Per 31 juli bedroeg het totale netwerk van McGregor Shops 36 waarvan 11 in franchise en 25 in eigendom. De omzetten aan de franchisenemers worden verantwoord binnen de divisie McGregor, omdat dit strikt genomen groothandelsomzet betreft en geen (eigen) retail. De groei van de McGregor retail activiteiten over de eerste zes maanden bedroeg 12,7% en lag daarmee iets boven de verwachting. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn eveneens positief.

Gaastra
Gaastra realiseerde in de eerste helft van het boekjaar een autonome omzetgroei van 37%, doch in de cijfers van H1 2000/2001 werd Gaastra nog niet meegenomen. Gaastra ontwerpt, distribueert en verkoopt onder eigen merk functionele zeilkleding (zogenaamde performance gear) en nautisch getinte vrijetijdskleding. Gaastra wordt vanaf 1 augustus 2000 meegeconsolideerd. In het eerste half jaar van dit boekjaar is een belangrijke aanzet gemaakt tot de voorgenomen internationale expansie van Gaastra, waarvan de effecten echter pas in de komende jaren zichtbaar zullen worden. De binnen de McGregor organisatie aanwezige kennis op het gebied van internationale marketing en productontwikkeling wordt thans actief ingezet binnen de Gaastra organisatie.

Shirts
In de business unit shirts zijn de activiteiten van de heren-dress-shirt-merken King, Dimaggio, Elmior en Royal Cotton ondergebracht, alsmede het damesblousesmerk La Kerko. Het vorig jaar overgenomen Elmi (Elmior, Royal Cotton en La Kerko) wordt sinds 1 augustus 2000 meegeconsolideerd. De na de overname van Elmi ingezette integratie is inmiddels met succes afgerond. De omzet van de business unit shirts steeg in het eerste halfjaar met 202%.

Lapagayo
Het kostenniveau van Lapagayo is verder teruggebracht door stroomlijning en schaalverkleining van de organisatie. Bij een bescheiden omzet is niet langer sprake van een negatief effect op het resultaat.

Euronext Amsterdam
McGregor Fashion Group NV zal een doorlopende notering krijgen als per ultimo oktober a.s. het nieuwe handelssysteem van Euronext Amsterdam wordt geïntroduceerd. McGregor wordt ingedeeld in het “Next Prime” segment. Rabo Securities zal optreden als liquidity provider.

Vooruitzichten
Op basis van de ontwikkeling in de diverse business units in de eerste helft van het boekjaar, wordt de prognose voor het gehele jaar 2001/02 naar boven bijgesteld. Bij een geraamde omzet van bijna € 80 miljoen, ofwel een groei van circa 25% ten opzichte van vorig jaar, zal de nettowinst naar verwachting met een percentage tussen 15% en 20% toenemen. De winst per aandeel vóór afschrijving goodwill en merkrechten zal naar verwachting met 13% kunnen toenemen ten opzichte van vorig jaar tot Euro 1,03 (2000/2001; € 0,91). Voor de middellange termijn voorziet McGregor Fashion Groep een versnelling van de groei van het resultaat. Doelstelling is een gemiddelde groei van de winst per aandeel van tenminste 20% per jaar de komende 3 jaren. Deze verwachting is gebaseerd op de sterke autonome ontwikkeling van de merken van McGregor Fashion Group in de markten waarop wij actief zijn.

Driebergen-Rijsenburg, 11 september 2001
De aandelen McGregor Fashion Group zijn genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.
http://www.mcgregor.nl

 

 

MCGREGOR FASHION GROUP BOEKT RECORDWINST EN VERWACHT VOORTGAANDE GROEI IN 2001/02
Persbericht 11 april 2001

* Omzetgroei 38% tot ruim € 64 miljoen
* Winstgroei vóór afschrijving goodwill en merkrechten met 27% tot € 3,3 miljoen
* Stijging winst per aandeel (vóór stelstelwijziging) met 14% tot € 0,91
* Gerapporteerde winst per aandeel € 0,72
* Voortgaande groei omzet en resultaat in het boekjaar 2001/2002

McGregor Fashion Group NV heeft over het per 31 januari afgesloten boekjaar 2000/2001 een omzet behaald van € 64,2 miljoen, een stijging van 38%. (1999/2000 € 46,4 miljoen). Het bedrijfsresultaat (bruto omzetresultaat minus bedrijfskosten) vóór afschrijving goodwill en merkrechten nam met 33% toe tot € 5,7 miljoen (1999/2000: € 4,3 miljoen). Met ingang van het boekjaar 2000/2001 wordt betaalde goodwill op acquisities geactiveerd en afgeschreven. Ook op de merkrechten wordt m.i.v. 2000/2001 afgeschreven. Als gevolg van deze stelselwijziging is de gerapporteerde netto winst van € 2,62 miljoen vrijwel gelijk aan die van het voorafgaande jaar (1999/2000: € 2,61 miljoen). De winst per aandeel kwam uit op € 0,72 per aandeel tegen € 0,80 in 1999/2000. Wordt het resultaat echter gecorrigeerd voor de effecten van de stelselwijziging, dan groeit de netto winst met 27% tot € 3,3 miljoen en bedraagt de winst per aandeel € 0,91 , een toename van 14%. Voor het lopende boekjaar 2001/2002 wordt een voortgaande groei van omzet en resultaat voorzien.

De autonome omzetgroei bedroeg 13% (€ 6,3 miljoen), de groei door acquisities 25% (€ 11,5 miljoen). Het bruto omzetresultaat nam met € 6,4 miljoen toe tot € 30,0 miljoen.

De bedrijfskosten (vóór afschrijving immateriële vaste activa) als percentage van de netto omzet namen af tot 37,8%, tegen 41,6% in het voorgaande boekjaar 1999/2000.

De financieringslasten bedroegen € 1,7 miljoen, tegen € 1,2 miljoen in het voorgaande boekjaar. De interestdekking bedroeg 2,9. (1999/2000: 3,5). De belastingen in het verslagjaar bedroegen € 620.000 en lagen daarmee effectief op een niveau van 19,1% (1990/2000: 14,6%). Voor de komende jaren wordt een effectieve belastingdruk voorzien van 22% - 28%.

Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedroeg 3.632.887, tegen 3.237.710 in 1999/2000.

Aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend te passeren met het oog op de sterke groei van de onderneming en de daarmee samenhangende vermogensbehoefte. In oktober 2000 is door de directeur-grootaandeel-houders M.J. Schothorst en H.B. Kolff een kortlopende converteerbare obligatielening verstrekt ten bedrage van € 3,18 miljoen. Deze lening is per 31 januari 2001 integraal afgelost zonder dat conversie heeft plaatsgevonden en als zodanig in de balans verwerkt. Van de lening is € 2,27 miljoen afgelost in contanten en € 908.000 is omgezet in een gewone lening zonder zekerheden met een looptijd van tenminste 12 maanden.

De solvabiliteit op basis van het garantievermogen (groepsvermogen vermeerderd met het bedrag van de achtergestelde, converteerbare obligatielening) bedroeg aan het eind van het boekjaar 29% (ultimo 1999/2000: 30%). De solvabiliteit is gerealiseerd na verwerking resultaat boekjaar en de geactiveerde goodwill acquisities.

McGregor
De business unit McGregor omvat de groothandelsactiviteiten op het gebied van McGregor Menswear, McGregor Womenswear, McGregor Junior en ETP (bedrijfs- en imagokleding). De business unit realiseerde in het boekjaar 2000/2001 een omzet van € 31,4 miljoen, dat is 49% van de totale omzet van de groep.

McGregor wordt gedistribueerd naar circa 1300 'multibrand' winkels in 25 landen, voornamelijk in Europa en het Midden-Oosten. En daarnaast via een netwerk van 24 eigen McGregor shops en 11 McGregor shops op franchise basis en via de McGregor Shop-in-the-Shop formule op ultimo boekjaar 61 locaties in vooraanstaande Europese warenhuizen. In 2000 is besloten in de uitbouw van het aantal verkooppunten voorrang te geven aan het uitbreiden van het aantal Shop-in-the-Shops in de grotere multibrand herenmodezaken en de warenhuizen. Voordelen hiervan zijn een minder groot vermogensbeslag, een lager risicoprofiel, minder grote managementinspanningen en samenwerking met sterke partners waardoor een versterkte positionering in de markt versneld wordt bereikt.

McGregor Menswear was opnieuw succesvol met goede omzetgroei in de core markten Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland en sterke groei in markten als Spanje, Italië, Portugal, Engeland en Ierland. In Frankrijk zijn in 2000 de eerste vier vernieuwde Shop-in-the-Shop vestigingen in warenhuizen van Galeries Lafayette geopend. Eind 2001 zullen dat er 15 zijn. De opening van nieuwe Shop-in-the-Shops in andere filialen van Galeries Lafayette valt te verwachten in de komende jaren. Die uitbreiding is gebaseerd op de zeer goede ervaringen met de eerste Shops. McGregor heeft zich in die vestigingen ontwikkeld tot binnen haar segment één van de vier best verkochte herenmodemerken. Het succes van deze vestigingen betekent voor McGregor een doorbraak op de Franse markt. Verwacht wordt dat ook andere grote warenhuisketens in Frankrijk McGregor de mogelijkheid tot het openen van Shop-in-the-Shop vestigingen zullen bieden.

In voorjaar 2001 zal de McGregor geurlijn worden geïntroduceerd, te beginnen in Nederland en België. Later volgt de introductie in onder andere Frankrijk en Zwitserland. De hiervoor in 1999 met Koninklijke Sanders gesloten licentieovereenkomst voorziet, naast royalty inkomsten, ook in aanzienlijke ondersteunende reclame-investeringen in de merknaam McGregor door Koninklijke Sanders.

McGregor Womenswear heeft de sterke groei in het boekjaar 2000/2001 onverminderd voortgezet. Doelstelling voor McGregor Womenswear is een omzetniveau van tussen de € 9 miljoen en € 12 miljoen op een termijn van vier tot vijf jaar. In het afgelopen boekjaar was de bijdrage aan de totale omzet van McGregor Fashion Group ruim 3%, in het lopende boekjaar zal dat waarschijnlijk circa 5% zijn.

In 2000 werd, eerder dan verwacht, de McGregor Junior lijn gelanceerd. McGregor Junior richt zich op jongens van 2 t/m 14 jaar, wordt verkocht in de betere speciaalzaak en zoekt aansluiting bij de uitstraling van McGregor Menswear. In juli 2000 is gestart met de verkoop van de collectie zomer 2001 aan de detailhandel. Inmiddels is gestart met de najaarscollectie 2001. De verkoopresultaten zijn bijzonder goed. De kleding wordt verkocht in ca. 80 speciaalzaken in België en Nederland. Verwacht wordt dat dit aantal in 2002 zal stijgen tot 120 à 140. Gestreefd wordt naar een landelijke spreiding in de Benelux, voordat begonnen zal worden met verdere Europese distributie. De vooruitzichten voor McGregor Junior zijn bijzonder gunstig.

ETP (bedrijfs- en imagokleding voor de business-to-business markt) realiseerde in het boekjaar circa 6% van de totale groepsomzet. De activiteiten van ETP groeiden in het boekjaar met circa 29%, onder meer als gevolg van het sluiten van grote contracten met opdrachtgevers als Sony, Ford Nederland en Carpetland. Ook voor het lopende boekjaar wordt een sterke groei verwacht. Nieuwe opdrachtgevers zijn onder meer De Bijenkorf en Videoland..

McGregor Retail
De business unit McGregor Retail realiseerde in het boekjaar 2000/2001 een omzet van circa € 10,4 miljoen en bedroeg hiermee 16% van de totale groepsomzet. Dit betrof de exploitatie van (per 31 januari 2001) 18 McGregor Shops in Nederland en 6 McGregor Shops in België.

In het boekjaar 2000/2001 werden 6 nieuwe McGregor Shops geopend, in Amersfoort (NL), Bussum (NL), Hengelo (NL), Leuven (B), St. Niklaas (B) en St. Petersburg (2e in Rusland), waarvan 3 eigen Shops en 3 franchise. In Polen zijn 6 shops gesloten in verband met problemen met de Poolse franchisenemer. Per ultimo 2000/2001 bedroeg het totale netwerk van McGregor Shops derhalve 35 waarvan 11 in franchise en 24 in eigendom. De omzetten aan de franchisenemers worden overigens verantwoord binnen de divisie McGregor, omdat dit strikt genomen groothandelsomzet betreft en geen (eigen) retail.

Gaastra
Gaastra Nadat reeds in augustus daartoe overeenstemming was bereikt heeft McGregor Fashion Group per 2 oktober 2000 alle aandelen verworven van Gaastra International Sportswear B.V. Gaastra ontwerpt, distribueert en verkoopt onder eigen merk functionele zeilkleding (zogenaamde performance gear) en nautisch getinte vrijetijdskleding. De omzet van Gaastra is vanaf 1 augustus 2000 meegeconsolideerd. De bijdrage van Gaastra aan de omzet van de groep bedroeg daardoor in het verslagjaar € 7,8 miljoen oftewel 12 % van de totale groepsomzet. Het wereldwijde eigendom van de merknaam Gaastra voor kleding en sportswear is in de transactie begrepen.

Na de overname is een aanvang gemaakt met het versterken en verder professionaliseren van de Gaastra organisatie, om daarmee een basis te leggen voor de voorgenomen internationale expansie. Zwaartepunt is in eerste instantie komen te liggen bij het uitbouwen van de styling- en inkoopafdeling. Tevens is gekeken naar mogelijkheden om synergie en schaalvoordelen te behalen met de bestaande McGregor organisatie. In dat kader zijn de inkoopactiviteiten in Azië gebundeld met die van McGregor Fashion Group en is een betere spreiding van toeleveranciers bewerkstelligd.

Lapagayo
Bij Lapagayo heeft het jaar 2000/2001 in het teken gestaan van integratie van automatisering, logistiek en administratie in de organisatie van McGregor Fashion Group. Verdere aandacht is uitgegaan naar het opbouwen van nieuwe commerciële teams en de herpositionering van het merk. In 2000/2001 werd nog een negatief resultaat behaald. Voor goede winstgevendheid van Lapagayo is verdere schaalvergroting noodzakelijk. Die stap zal mogelijk sneller kunnen worden gerealiseerd in een organisatie die zich net als Lapagayo richt op het midden-segment respectievelijk de kinderkledingmarkt. Daarom wordt overwogen voor Lapagayo een plaats buiten McGregor Fashion Group te gaan zoeken. McGregor Fashion Group zal bij de verkoop van Lapagayo de nodige zorgvuldigheid betrachten en derhalve niet overhaast te werk gaan. Voor de eventuele verkoop is een periode van 2 jaar uitgetrokken.

Shirts
In de business unit shirts zijn de activiteiten van de heren-dress-shirt-merken King, Dimaggio, Elmior en Royal Cotton ondergebracht, alsmede het damesblousesmerk La Kerko. De business unit heeft met een gezamenlijke afzet van ruim 500.000 shirts een toonaangevende positie in de Nederlandse merken-dress-shirtmarkt. De business unit behaalde in het boekjaar 2000/2001 een omzet van € 7,6 miljoen. Daarin is de omzet van Elmi vanaf 1 augustus 2000 meegeconsolideerd. Verwacht wordt dat het resultaat door de positieve effecten van schaalvergroting op korte termijn zal verbeteren tot de gehanteerde norm. De gestage groei van de omzet van King shirts is in het afgelopen boekjaar voortgezet.

In de marktbenadering is de focus verlegd naar iets luxere kwaliteiten met hogere verkoopprijzen. Ook Dimaggio heeft de opgaande lijn van de voorgaande jaren in 2000 voortgezet. Door de acquisitie van Elmi per 18 augustus 2000 zijn de merken Elmior, Royal Cotton alsook La Kerko verworven. Direct na de acquisitie is begonnen met de integratie van back office, kantoren en showrooms in een nieuwe vestiging voor de business unit in Driebergen. Marketing en commerciële activiteiten van de shirtmerken zijn onder één leiding gebracht.

Deelnemingen
In maart 2000 is een 331/3% deelneming verworven in het e-commerce bedrijf Suit Supply B.V. Het bedrijf biedt een nieuw concept voor de verkoop van herenmode door het combineren van e-commerce en winkelverkoop op locaties langs snelwegen. De formule is succesvol. Suit Supply heeft in 2000 twee nieuwe outlets geopend op snelweglocaties bij Rotterdam en Zwolle. De omzet groeide sterk en er werd in 2000 een bescheiden positief resultaat behaald

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor McGregor Menswear voor het boekjaar 2001/2002 zijn goed. De voorjaarscollectie 2001 wordt zeer goed verkocht in de winkels en het openen van een groeiend aantal Shop-in-the-Shops blijkt een succesvol middel om te groeien in buitenlandse en nieuwe markten. De voorverkopen van de najaarscollectie 2001 liggen per einde maart 2001 ruim 20% hoger dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip.
Op basis van de (voor)verkopen begin 2001 wordt verwacht dat de omzet van McGregor Womenswear en McGregor Junior in het lopende boekjaar 2001/2002 eveneens sterk zal stijgen. De focus van McGregor Retail zal in het lopende boekjaar vooral liggen op autonome groei en de opening van een beperkt aantal nieuwe vestigingen. De verkopen in de McGregor Shops de eerste 9 weken van het nieuwe boekjaar liggen ruimschoots boven het jaar ervoor en rechtvaardigen de verwachting dat de autonome groei van McGregor Retail zich het lopende boekjaar positief zal kunnen ontwikkelen.
De activiteiten van Lapagayo worden verder gestroomlijnd en zullen zich concentreren op de Nederlandse markt. Van Lapagayo wordt geen positieve bijdrage verwacht aan het groepsresultaat het lopende jaar. Op het gebied van dress-shirts wordt in 2001/2002 voor King, Dimaggio, Elmior en Royal Cotton een bescheiden doch voortgaande groei van de omzet verwacht. Met name wordt een verbetering van het rendement voorzien door schaalvoordelen als gevolg van de vergroting van de totale afzet van 200.000 naar circa 500.000 shirts per jaar door de acquisitie van Elmi. Gaastra zal haar omzet in het lopende boekjaar fors zien toenemen. De voorverkopen voor najaar 2001 liggen ruim 20% boven het niveau van een jaar geleden. Samenvattend voorziet McGregor Fashion Group voor het boekjaar 2001/2002 een voortgaande groei van omzet en resultaat.

Driebergen-Rijsenburg, 11 april 2001